Ogólne warunki


OGÓLNE WARUNKI 

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW/DOMÓW NA POBYT CZASOWY 

 

DEFINICJE 

1. Firma - "Renters Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 26A,  
02-743 Warszawa, NIP: 5213782041, REGON: 367317066, KRS: 0000678215" świadcząca usługi wynajmu apartamentów i domów. 

2. Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierająca umowę z Firmą. 

3. Apartament - lokal mieszkalny w budynku lub apartamentowcu, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej. 

4. Dom - budynek wolnostojący, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej. 

5. Zarządca - osoba reprezentująca Firmę, upoważniona do zarządzania apartamentami/domami. 

6. Formularz rezerwacyjny - dokument stanowiący formę rezerwacji apartamentu/domu na pobyt czasowy. 

7. Zaliczka – kwota stanowiąca część lub całość wpłaty Klienta za pobyt w apartamencie/domu. 

8. Kaucja - suma pieniężna wpłacona przez Klienta przed przyjazdem na rachunek bankowy Firmy, stanowiąca zabezpieczenie kosztów z tytułu ewentualnych strat w wyposażeniu lub uszkodzeń w apartamencie/domu, zwracana Klientowi do 7 dni po wyjeździe, jeżeli nie zostaną stwierdzone braki lub/i szkody w apartamencie/domu. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Firma oświadcza, że jest uprawniona do świadczenia usług czasowego wynajmu apartamentów i domów na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe Klientów. 

 

REZERWACJA 

1. Oferta dostępnych w Firmie apartamentów i domów znajduje się na stronie internetowej www.prestige.renters.pl 

2. Rezerwacji apartamentów/domów można dokonać on-line na stronie www.prestige.renters.pl, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Rezerwacja następuje po wypełnieniu przez Klienta formularza rezerwacyjnego on-line na stronie lub odesłania go drogą mailową. 

 

OPŁATA ZA WYNAJEM 

1. Opłata za wynajem jest każdorazowo podana w formularzu rezerwacyjnym. 

2. Opłata zawiera obowiązujący 8% podatek od towarów i usług. 

3. Opłata za wynajem obejmuje: 

- pobyt w apartamencie/domu osób w liczbie ustalonej w formularzu; 

- pobyt w apartamencie/domu dziecka do lat 3, które śpi wraz z osobą dorosłą (opiekunem) i nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli; 

- media zużywane przez Klienta; 

- pranie pościeli i ręczników; 

- sprzątanie końcowe. 

4. Opłata nie obejmuje: wyżywienia, sprzątania dodatkowego, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, pobytu zwierzęcia oraz kosztów parkingu w garażu lub miejscu postojowym, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego oraz opłaty klimatycznej. Chyba, że formularz rezerwacyjny stanowi inaczej.  

5. Klientowi, po 8 dniach pobytu w apartamencie/domu, przysługuje bezpłatna wymiana ręczników. Warunkiem wymiany jest zgłoszenie przez Klienta do Firmy drogą mailową lub telefoniczną chęci wymiany.  

 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. W przypadku rezerwacji na okres 14 dni lub więcej przed przyjazdem do apartamentu/domu, Klient zobowiązany jest wpłacić Firmie niezwłocznie zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji oraz przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. Pozostała część opłaty powinna być wpłacona na rachunek bankowy Firmy najpóźniej 14 dni przed przyjazdem. W przypadku niedotrzymania przez Klienta w/w terminów i warunków zapłaty, rezerwacja nie jest gwarantowana i może zostać anulowana.  

2. W przypadku rezerwacji na okres krótszy niż 14 dni przed przyjazdem do apartamentu lub domu, Klient zobowiązany jest wpłacić niezwłocznie 100% wartości rezerwacji oraz przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. W przypadku niedotrzymania przez Klienta w/w terminów i warunków zapłaty, rezerwacja nie jest gwarantowana i może zostać anulowana. 

3. Zaliczka powinna być wpłacona na rachunek bankowy Firmy podany w formularzu rezerwacyjnym w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji. Klient zobowiązany jest przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. 

4. Płatności za rezerwacje dokonywane są w walucie karty płatniczej gościa, która została podana w procesie rezerwacyjnym.

W przypadku dokonywania przez Klienta zapłaty w walucie obcej zostanie ona przeliczona na złote polskie na warunkach wynikających z regulaminu Polskie ePłatności, świadczącego obsługę rozliczeń rezerwacji w walutach obcych. Regulaminy w/w podmiotu dostępne są pod adresem: https://pep.pl

Polskie ePłatności są odrębnym od Renters podmiotem świadczącym w/w usługę ponoszącym pełną odpowiedzialność za jej prawidłową realizację na zasadach wynikających z w/w regulaminów. Renters nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność działania w/w podmiotu oraz za warunki, na jakich dochodzi do przewalutowania wpłat dokonywanych przez Klienta w walucie obcej. Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczące w/w Klient może zgłaszać wyłącznie bezpośrednio wobec Polskich ePłatności na warunkach wynikających z w/w regulaminów tego podmiotu.

 

ZMIANA REZERWACJI 

1.Klient może dokonać zmiany rezerwacji na następujących warunkach:

- Klient może przenieść rezerwację do innego apartamentu/domu w podobnym lub wyższym standardzie, najpóźniej na 24 godziny przed przyjazdem. Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie, jeśli takowa występuje, w chwili dokonania przeniesienia rezerwacji; o wysokości różnicy w cenie Firma/Zarządca zawiadomi Klienta w chwili przenoszenia rezerwacji. Różnica w cenie zostanie wyliczona poprzez odjęcie od wartości rezerwacji ceny, za jaką w danym terminie możliwy do zarezerwowania jest inny apartament/dom;

- Klient może jednorazowo zmienić termin rezerwacji, pod warunkiem, że w nowym terminie będą dostępne apartamenty/domy w standardzie zaakceptowanym przez Klienta, najpóźniej 5 dni przed ustaloną datą przyjazdu. Nowy termin rezerwacji jest wiążący i nie może zostać ponownie zmieniony. Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie, jeśli takowa występuje, w chwili dokonania zmiany rezerwacji; o wysokości różnicy w cenie Firma/Zarządca zawiadomi Klienta w chwili zmiany terminu rezerwacji. Różnica w cenie zostanie wyliczona poprzez odjęcie od wartości rezerwacji ceny, za jaką w danym terminie możliwy do zarezerwowania jest inny apartament/dom;

- po rozpoczęciu rezerwacji Klient nie ma możliwości zmiany apartamentu/domu na inny ani zmiany terminów rezerwacji.

2. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, rezerwacja obowiązuje i zostanie zrealizowana zgodnie z jej pierwotnymi zasadami.

 

ANULACJA REZERWACJI 

1. Firma dopuszcza możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów, o ile Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament/dom w tym samym okresie rezerwacji. 

2. W przypadku anulowania rezerwacji na 7 i więcej dni przed przyjazdem, Klient nie ponosi kosztów anulacji rezerwacji. 

3. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed przyjazdem Klient ponosi koszty anulacji w wysokości wpłaconej zaliczki (nawet jeżeli wynosi ona 100% kwoty rezerwacji). Zwrotowi na rzecz Klienta podlegają jedynie koszty usług obowiązkowych i/lub usług zawartych w rezerwacji, które nie zostaną przez Firmę wykonane z powodu anulowania rezerwacji.  

4. Firma/Zarządca może anulować rezerwację, w przypadku, gdy rezerwacja nie została opłacona przez Klienta we wskazanym w Formularzu terminie. Firma lub Zarządca zobowiązany jest poinformować Klienta drogą mailową o anulowaniu rezerwacji z w/w przyczyny. 

5. W przypadku, gdy opłata za rezerwację nie została dokonana przez Klienta w terminie określonym w Formularzy rezerwacyjnym. Firma/Zarządca może żądać zapłaty od Klienta należności wynikających z punktów 1-4, a w przypadku, gdy Klient dokonał wpłaty, Firma/Zarządca dokonuje potrącenia należnej jej kwoty z tytułu kosztów, o których mowa w pkt. 1 – 4 i żądać uzupełnienia opłaty rezerwacyjnej, w przypadku, gdy rezerwacja zostanie zrealizowana. 

 

ZASADY ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA W APARTAMENCIE/DOMU 

1. Klient oczekiwany jest w apartamencie/domu w pierwszym dniu pobytu określonym w rezerwacji, od godziny ustalonej przez Firmę/ Zarządcę, chyba że inaczej uzgodniono z Firmą/Zarządcą przy dokonywaniu rezerwacji. 

2. Klient powinien opuścić apartament/dom do godziny ustalonej przez Firmę/Zarządcę w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Firmą/Zarządcą przy dokonywaniu rezerwacji lub w trakcie pobytu. 

3. Odbiór kluczy do apartamentu/domu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat rezerwacyjnych, w tym również opłaceniu obowiązkowej kaucji (jeśli widnieje o niej informacja przy dokonywaniu rezerwacji). Do każdego apartamentu/domu dostępny jest tylko jeden komplet kluczy. 

4. Zameldowanie i wymeldowanie Klienta w apartamencie/domu przebiega w sposób bezkontaktowy. Klient po pełnym opłaceniu rezerwacji otrzymuje od Firmy/Zarządcy instrukcje zameldowania/wymeldowania drogą mailową na adres podany w formularzu rezerwacyjnym, w dniu poprzedzającym datę zameldowania lub po pełnym opłaceniu rezerwacji. 

5. W dniu wymeldowania klucze do apartamentu Klient zobowiązany jest pozostawić w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcją przesłaną przez Firmę/Zarządcę. Ta sama zasada dotyczy pilotów oraz kart parkingowych (jeśli zostały wydane do dyspozycji Klienta). Brak zastosowania się do tej zasady może skutkować obciążeniem Klienta wszelkimi kosztami powstałymi z tego tytułu.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 

1. Po przejęciu apartamentu/domu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie/domu elementy wyposażenia i wystroju.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek braków lub uszkodzeń apartamentu/domu Klient ma obowiązek ich zgłoszenia Firmie/Zarządcy drogą mailową niezwłocznie po zameldowaniu. Spis elementów wyposażenia apartamentu/domu znajduje się w opisie oferty i/lub na zdjęciach na stronie www.prestige.renters.pl. 

3. Klient realizujący rezerwację odpowiada podczas pobytu za zachowania wszystkich współlokatorów i osoby korzystające w tym czasie z apartamentu/domu oraz wszelkie szkody, straty, brakujące elementy powstałe z winy użytkowników apartamentu/domu. 

4. Klient powinien przez czas trwania pobytu w apartamencie/domu w sposób określony w Regulaminie, a gdy Regulamin nie określa w całości sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. 

5. Jeżeli w czasie trwania pobytu Klienta w apartamencie/domu powstanie potrzeba dokonania napraw, Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym Firmę niezwłocznie i umożliwić Firmie wejście do apartamentu/domu w celu dokonania niezbędnych prac naprawczych. 

6. Firma uprawniona jest do wejścia do apartamentu/domu bez konieczności uzyskania zgody Klienta, w każdym czasie, w sytuacji gdy w apartamencie/domu dojdzie do awarii lub innego zdarzenia nagłego (zalanie, pożar, ulatniający się gaz itp.), wymagających natychmiastowej interwencji i może podjąć wszelkie niezbędne działania by zabezpieczyć apartament/dom przed powstaniem lub zwiększeniem się szkody. 

7. W przypadku nie zawiadomienia Firmy przez Klienta o awarii w apartamencie/domu lub w razie uniemożliwienia Firmie podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii lub skutków zdarzenia nagłego, w tym wejścia do apartamentu/domu w trakcie pobytu w nim Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki takiego działania/zaniechania, w tym konsekwencje awarii lub zdarzenia nagłego, których na ze względu na w/w zachowanie Klienta nie było można usunąć. 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU 

1. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu/domu (tj. zamykania drzwi i okien, starannego przechowywania kluczy).  

2. W apartamencie/domu może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób, jaka została zadeklarowana w formularzu rezerwacyjnym. 

3. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z Zarządcą i wiążę się z dodatkową opłatą - 100 PLN - opłata jednorazowa, za cały pobyt.  

4. Zabrania się organizowania w apartamencie/domu imprez, które zakłócają porządek w budynku.  

5. We wszystkich apartamentach/domach obowiązuje cisza nocna między godziną 22.00 a 06.00 rano. 

6. Klient zobowiązany jest utrzymywać apartament/dom, z którego korzysta w ramach rezerwacji, we właściwym stanie i standardzie – w takim, jakim został przez niego odebrany w pierwszym dniu pobytu. 

7. Palenie tytoniu i innych wyrobów tytonio-podobnych w apartamencie/domu jest zabronione (dotyczy również przestrzeni takich jak balkon lub taras).  

8. Wcześniejszy niż określony w rezerwacji, wyjazd Klienta nie zobowiązuje Firmy do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za wynajem. 

9. Firma zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do relokacji Klienta do innego obiektu o podobnym standardzie, wielkości i lokalizacji. 

 

KARY UMOWNE 

1. W dniu wymeldowania Klienta, po zakończonym okresie najmu, zostaną przeprowadzone przez Firmę/Zarządcę oględziny stanu wyposażenia apartamentu/domu.  

2. Stwierdzenie braków i/lub uszkodzeń w apartamencie/domu, uprawnia Firmę do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia lub pobrania środków/żądania zapłaty od Klienta kwoty poniesionych strat w celu przywrócenia stanu oraz standardu apartamentu/domu do stanu pierwotnego. 

3. Brak zgłoszenia przez Klienta uszkodzeń i/lub braków w apartamencie/domu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za nie. 

4. Za zgubienie kluczy Firma ma prawo obciążyć Klienta kosztami dorobienia kluczy i wymiany zamków. 

5. W przypadku szczególnego nieutrzymania przez Klienta czystości w apartamencie/domu, które skutkować będzie koniecznością wykonania dodatkowych prac przez personel sprzątający, a sprzątanie przekroczy standardowy czas sprzątania apartamentu/domu tj. 2 godziny, Firma ma prawo obciążyć Klienta opłatą dodatkową w kwocie 150 PLN za każdą dodatkową godzinę pracy personelu sprzątającego. 

6. Zatajenie przez Klienta przyjazdu ze zwierzęciem uprawnia Firmę do obciążenia Klienta jednorazową opłatą karną w wysokości 200 PLN za pobyt jednego zwierzęcia. 

7. Złamanie zakazu palenia w apartamencie/domu skutkuje obciążeniem Klienta opłatą dodatkową w wysokości 500 PLN. 

8. Nieuzasadnione wezwanie pracowników Firmy skutkuje obciążeniem Klienta opłatą dodatkową w wysokości 150 PLN. 

9. W przypadku przyjazdu policji z powodu nagannego zachowania Klienta lub osób zajmujących z nim apartament/dom bądź skarg sąsiadów na w/w osoby, Firma ma prawo obciążyć Klienta dodatkową opłatą w wysokości 500 PLN. 

10. Jeżeli po upływie terminu najmu albo po jego wypowiedzeniu Klient nadal używa apartamentu/domu bez zgody Firmy, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z apartamentu/domu w wysokości 3 krotność opłaty zwykłej. 

11. W przypadku przebywania w apartamencie/domu większej liczby osób od zadeklarowanej w formularzu rezerwacyjnym, stwierdzenia przez Firmę/Zarządcę dewastacji i/lub rażącego naruszenia miru domowego, Firma uprawniona jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub/i żądania odpowiedniej dopłaty. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty i innych kosztów wynajmu, także za czas, w którym z w/w przyczyn skrócony zostanie okres rezerwacji apartamentu/domu. 

 

REKLAMACJA 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie pobytu w apartamencie/domu, w stosunku do warunków określonych w rezerwacji, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w trakcie pobytu lub do jednego dnia po jego zakończeniu. Po przekroczeniu tego terminu w/w uprawnienie Klienta wygasa, zaś reklamacje zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

2. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: reklamacje@renters.pl.  

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Firmę. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową o sposobie załatwienia reklamacji.  

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej i udokumentowanej szkody. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Klient podczas całego pobytu przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu może zgłaszać ewentualne awarie lub szkody w apartamencie/domu pod numerem: +48 91 885 41 15 lub mailowo na adres: rezerwacje@renters.pl. 

2. W przypadku, gdy Firma nie może wywiązać się ze złożonej przez Klienta rezerwacji, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament/dom w tym samym terminie o podobnym standardzie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany, Firma zobowiązuje się do zwrotu wszystkich wniesionych przez Klienta opłat. Nie dotyczy to okoliczności, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w wyniku siły wyższej tj. wojna, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, tsunami, pożar, decyzje władzy itp. 

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Klientów związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament/dom, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od apartamentu/domu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), Internetu, telewizji, emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. 

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Klienta w apartamencie/domu, skradzionych z niego w wyniku włamania, uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym lub w garażu. 

5. W przypadku pozostawienia przez Klienta rzeczy stanowiących własność Klienta lub osób trzecich w apartamencie/domu, nie dochodzi do zawarcia z Firmą umowy ich przechowania, zaś Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia pobytu w apartamencie/domu skontaktować się z Firmą w celu ustalenia szczegółów odbioru pozostawionych rzeczy.
Firma nie ma obowiązku przechowywania ani dbania o rzeczy Klienta lub osób trzecich pozostawionych w apartamencie/domu, jednakże przed ich usunięciem/zniszczeniem zobowiązana jest wezwać Klienta do odbioru rzeczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia takiego wezwania.

W przypadku niedokonania przez Klienta odbioru rzeczy pozostawionych w apartamencie/domu zgodnie z w/w procedurą, rzeczy te uznaje się za porzucone przez właściciela z zamiarem wyzbycia się ich własność, zaś Firma uprawniona jest do ich utylizacji/wyrzucenia lub zniszczenia.

6. Wszelkie dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. 

7. Klient dokonując rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy. 

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

REALIZACJA VOUCHERÓW

1. Vouchery są środkami płatniczymi, które mogą być zastosowane podczas rezerwacji apartamentu/domu. Wartość vouchera zostanie odjęta od łącznej wartości rezerwacji. Voucher jest możliwy do wykorzystania tylko na usługę noclegu, wszelkie dodatkowe usługi, w tym usługa sprzątania, są płatne dodatkowo.

2. Do rezerwacji noclegu możliwe jest wykorzystanie vouchera oraz ewentualna dopłata.

3. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę i nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta z przyczyn niezależnych od firmy, voucher może być wykorzystany ponownie jeden raz w okresie jego ważności określonym zgodnie z pkt 5 poniżej, zaś w przypadku ponownego anulowania rezerwacji lub upływu terminu ważności vouchera, jego wartość nie zostanie zwrócona.

5. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego zakupu. Po tej dacie voucher przestaje być ważny i nie może być użyty do dokonania rezerwacji zaś jego wartość nie podlega zwrotowi.

6. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy honorowania vouchera, jeśli istnieją podstawy do przypuszczenia, że voucher jest nieprawidłowy, został otrzymany w wyniku nieprawidłowych działań lub jest przedmiotem sporu.

7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utracone, skradzione lub uszkodzone vouchery.

8. Voucher jest przeznaczony do jednokrotnego użytku. Jeśli całkowita wartość vouchera nie zostanie wykorzystana podczas jednej rezerwacji, reszta nie zostanie zwrócona ani nie może być wykorzystana podczas kolejnej rezerwacji.

9. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania vouchera w dowolnym momencie, poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie.